Dane Osobowe

Firma Najlepsze Wakacje przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania prywatności swoich użytkowników i Klientów.

  Podczas korzystania z serwisu przy subskrypcji newslettera, możesz zostać poproszony o podanie swojego adresu e-mail oraz innych danych. Podany adres e-mail oraz inne dane osobowe jest nam niezbędny do prawidłowego przesyłania Państwu odpowiedzi na zapytania z formularza rejestracyjnego, przesyłania newslettera oraz informacji dotyczących serwisu lub zgodnych z profilem działania firmy Najlepsze Wakacje . Dane osobowe zbieramy wyłącznie w celu realizacji, optymalizacji usług, dla celów informacyjnych, technicznych, marketingowych, a także w celach statystycznych .

  Dane osobowe oraz inne dane użytkowników serwisów internetowych zebrane przez nas, przetwarzamy w sposób zgodny z celem dla jakiego zostały zebrane, w tym z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia. Podobnie dane osobowe powierzone nam przez naszych Klientów są przetwarzane zgodnie z zawartymi umowami oraz zgodnie z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).

  Firma Najlepsze Wakacje przy przetwarzaniu danych osobowych użytkowników serwisów internetowych oraz danych powierzonych przez naszych klientów, stosuje uznane międzynarodowe standardy, dobre praktyki oraz zabezpieczenia wymagane przepisami prawa adekwatne do ryzyk i celów przetwarzania tych danych.

Baza Danych

  Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników i Klientów jest zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych w sposób adekwatny do celów przetwarzania danych osobowych i zagrożeń. System informatyczny przetwarzający dane osobowe odpowiada wymaganiom wysokiego poziomu ochrony danych osobowych użytkowników i danych klientów, zgodnie z przepisami rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. nr 100, poz.1024).

  Nie sprzedajemy zgromadzonych danych osobowych klientów i użytkowników. Podobnie nie udostępniamy osobom trzecim tych danych chyba, że dzieje się to za wyraźną ich zgodą lub na życzenie użytkownika lub Klienta lub na podstawie przepisów prawa (w tym na żądanie uprawnionych na podstawie ustawy organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego).

Cookies

  Firma Najlepsze wakacje używa w swojej działalności plików zwanych cookies w celu dostosowania naszych usług oraz treści zamieszczonych na stronie do indywidualnych potrzeb naszych użytkowników i mierzenia ich zainteresowania. Użytkownik ma prawo wyłączyć na swoim komputerze funkcje przyjmowania cookies. W takim przypadku utracić możliwość korzystania z niektórych funkcjonalności dostępnych w naszym serwisie.

  Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ("Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Wiadomości

  Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania informacji osobom, których dane kontaktowe posiadamy, a które zgodziły się na założenia polityki prywatności związane z funkcjonowaniem Serwisu i serwisów pośrednich (np. zmiany w funkcjonowaniu), jak również inne informacje niekomercyjne. Każdy użytkownik może wyrazić prawo sprzeciwu wobec takim działaniom.

Prawo weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych przez użytkowników

  Każdy użytkownik serwisu, który udostępnił swoje dane osobowe ma możliwość ich weryfikacji, modyfikacji lub też ich usunięcia. Wszelka korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych prosimy kierować na adres: Najlepsze wakacje ul. Grzymały-Sokołowskiego 2 (Hala Kopińska), 02-324 Warszawa

Zmiany w Polityce Prywatności

  Każdą osobę korzystającą w jakikolwiek sposób z serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki mogą wpłynąć na zmiany w polityce ochrony prywatności. Najlepsze Wakacje deklaruje przestrzeganie w/w zasad, jednak zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności.